Nieuws & artikels

  • 23 januari 2019

Inspiratiedag Lokaal Transversaal Beleid op 11 februari 2019

Bij het begin van de nieuwe legislatuur en de opmaak van een nieuw meerjarenplan willen we je graag uitnodigen op deze inspiratiedag. Welke uitdagingen en kansen zijn er voor het lokaal transversaal beleid voor de thema’s integratie, armoedebestrijding en gelijke kansen?  
Syrische vluchtelingen
  • 26 oktober 2018

Samenleven in diversiteit - Kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van vluchtelingen

In 2015 kende België net als andere Europese landen een verhoogde instroom van vluchtelingen, grotendeels ten gevolge van de conflicten in Syrië, Irak, Afghanistan en elders in de wereld.
Verkeersbord bebouwde kom
  • 31 augustus 2018

Onderzoek ‘De invulling en versterking van de regierol van lokale besturen op vlak van integratiebeleid’

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de KU Leuven, Instituut voor de Overheid, in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering en gaat na hoe lokale besturen hun regierol inzake integratiebeleid invullen en kunnen versterken.
AMIF Kleuterparticpatie
  • 20 juni 2018

Kleuterparticipatie anders bekeken - AMIF slotconferentie 17 december 2018

Save the date AMIF conferentie KLEUTERPARTICIPATIE ANDERS BEKEKEN Van ouderbetrokkenheid naar een ouder-school samenwerking
Verhuisbewegingen
  • 26 september 2018

Verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden (periode 1/1/2014 – 27/1/2018)

Sinds de verhoogde instroom van verzoekers om internationale bescherming in juli 2015 is er vraag naar het monitoren van gegevens over het profiel en de verhuisbewegingen van vluchtelingen.
Vlaamse Overheid
  • 30 augustus 2018

Geactualiseerd Horizontaal Integratiebeleidsplan en visietekst Taalbeleid in het kader van het Horizontaal Integratiebeleid

In juli 2018 werd het geactualiseerde Horizontaal Integratiebeleidsplan geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het geactualiseerde Horizontaal Integratiebeleidsplan (HIBP) bouwt verder op het Horizontaal Integratiebeleidsplan 2016-2019.
SID-survey
  • 16 mei 2018

Samenleven in Diversiteit in Cijfers

Op 8 mei werden in Mechelen de resultaten van de survey 'Samenleven in Diversiteit' (SID-survey) voorgesteld.
Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2018
  • 5 september 2018

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2018 - Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk gewest

De digitale cijferrapporten per gemeente van de 308 Vlaamse gemeenten en de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn beschikbaar op http://www.statistiekvla
Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2018
  • 16 juli 2018

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2018

De basisgegevens van de editie 2018 van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) zijn beschikbaar in een overzichtsbestand.
plantje
  • 8 mei 2018

Resultaten van gezinnen van niet-EU-herkomst in het kader van de gezinsenquête

De gezinsenquête is een schriftelijke enquête bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar uit het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met vragen over de thema’s gezinsvorming en gezinsontbinding, de combinatie gezin, zorg en werk, opvoeding, het welbevinden en de